Документи 2022-2023 учебна година

[1]. Годишен план за дейността на СУ П. К. Яворов за учебната 2022-2023г.
[2]. Декларация работно време директор 2022-2023г.
[3]. Етичен кодекс на училищната общност в СУ П. К. Яворов 2022-2023г.
[4]. Заповед Реализиран Държавен план прием 2022-2023г.
[5]. Заповед Стипендии първи срок 2022-2023г.
[6]. Заповед Форми на обучение 2022-2023г.
[7]. Организация на учебния ден в СУ П. К. Яворов, гр. Чирпан 2022-2023г.
[8]. План за обучението по безопасност на движението по пътищата 2022-2023г.
[9]. Правилник за дейността на училището 2022-2023г.
[10]. Програма за превенция ня ранното напускане на училище 2022-2023г.
[11]. Програма за предоставяне на равни възможности 2022-2023г.
[12]. Протокол РЗИ 2022-2023г.
[13]. Спортен календар 2022-2023г.
[14]. Справка за свободните места за ученици по паралалки за 2022-2023г.
[15]. Стипендии първи срок 2022-2023г.
[16]. Училищна програма за повишаване на качеството на образованието 2022-2023г.
[17]. Училищен Учебен План 2022-2023 учебна година
[18]. Програма 1-4 клас 2022/2023 г.
[19]. ЦОУД 1-4 клас 2022/2023 г.
[20]. Програма 5-7 клас 2022/2023 г.
[21]. Програма 8-12 клас 2022/2023 г.
[22]. ЦОУД 5-7 клас 2022/2023 г.
[23]. Учебна програма за втори учебен срок на учебната 2022-2023 година
[24]. Стипендии втори срок на учебната 2022 – 2023 година (заповед)
[25]. Стипендии втори срок на учебната 2022 – 2023 година (списък)