Документи 2021/2022 учебна година

[1]. Годишен План За Дейността На СУ П.К. Яворов За 2021-2022
[2]. План за обучението по безопастност на движението по пърищата
[3]. Реализиран прием 2021-2022г.
[4]. Спортен Календар
[5]. Училищна Програма За Целодневна Организация На Учебния Ден
[6]. Училищна програма за повишаване на качеството на образованието в СУ П. К. Яворов [docs_21_quality]

[7]. Училищен учебен план за учебната 2021/2022г.
[8]. Справка за Свободни места за ученици по паралелки за учебната 2021/2022г.
[9]. Седмичното Учебно Разписание за Първи срок на учебната 2021-2022 година
[10]. Протокол № 45 / 8. Сеп. 2021г. За оценка на седмичното учебно разписание на РЗИ/МО

[11]. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
[12]. Програма за превенция на ранното напускане на училище в СУ П.К. Яворов – гр. Чирпан
[13]. Правилник за дейността СУ П.К Яворов гр. чирпан за учебната 2021-2022г.
[14]. Заповед – Форми на обучение
[15]. Етичен кодекс на училищната общност в СУ П.К. Яворов – гр. Чирпан 2021-2022г.
[16]. Декларация Работно време директор
[17]. Седмично разписание, 2021/2022г. втори срок

* Забележка: В горния списък новопостъпилите за публикуване документи могат да бъдат открити най-долу в списъка.