Профил на купувача

Автор: Таня П. Манева

Настоящите правила уреждат:

  1. Подготовката и организацията на провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП);
  2. Подготовката и организацията на възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, вкл. реда за получаване, разглеждане и оценка на офертите;
  3. Реда за осъществяване на контрол по изпълнението на договорите за обществени поръчки;
  4. Реда за съставяне и съхранение на досиета за обществени поръчки.

Поддръжка на профила на купувача (internal-rules_SERVICE.pdf)

Настоящите вътрешни правила уреждат създаването и поддържането на профил на купувача, който представлява обособена част от електронната страница на училището или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност.

Last Updated on Thursday, 10 September 2015 09:47

Документи:

[1]. Възлагане на ОП

[2]. Поддръжка на профила на купувача