Годишен отчет за работата по ЗДОИ за 2020г.

годишен очет на работата по ЗДОИ СУ "Пейо Крачолов Яворов" - гр. Чирпан

Администрацията СУ “Пейо Крачолов Яворов” – гр. Чирпан представя годишен очет на работата по Закона за Достъп до Обществена Информация. Не са констатирани нарушения и жалби по предоставяне на ДОИ за календарната 2020 година. Пълен текст може да откриете в документа по-долу.

Още по темата

Седмични разписания II срок 2020/21г.

Седмични разписанияСУ “П. К. Яворов” – гр. ЧирпанII срок на учебната 2020/21 година Седмично разписание – начален етап (1-4. клас) Седмично разписание на учебните занимания в ЦОУД (1-4. клас) Седмично разписание – среден курс (5. – 7. клас) Седмично разписание – гимназиален курс (8. – 12. клас)

Още по темата

Документи 2020/2021г.

Документи 2020/2021 учебна година [1]. Стратегия за развитие на СУ Пейо Крачолов Яворов – гр. Чирпан за 2021-2025г. Утвърден на педагогически съвет № 6 от 16. Фев. 2021г.  [2]. Спортен календар (2-ОКТ-2020) [3]. Прогрaмa зa пpeдocтавяне на равни възможности (2-ОКТ-2020) [4]. Годишен план за дейността (2-ОКТ-2020) [5]. Заповед за утвърждаване на плана за реализация на държавен план-прием (2-ОКТ-2020) [6]. Прогрaмa зa повишаване на качеството на образованието (2-ОКТ-2020) [7]. Програма за целодневна организация на учебния ден (2-ОКТ-2020) [8]. Училищни учебни планове (25-Сеп-2020) [9]. Протокол за оценка на седмичното разписание (25-Сеп-2020) [10].…

Още по темата

Учители за учебната 2019/2020 година

ТРИФОН НАЙДЕНОВ ЙОРДАНОВ ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА АНТОАНЕТА МАНЕВА ПАУНОВА ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ ДОБРИНКА ТЕНЕВА ДИМИТРОВА ДИМИТРИНКА ПЕТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА ЕЛЕНА СТОЯНОВА ИВАНОВА ПЕТЯ ДОНЕВА НИКОЛОВА НЕДКА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА ЛЮБИМКА МИРОСЛАВОВА СТАЙКОВА СТОЯНКА АТАНАСОВА ТЪРГОВА ДИМКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА ХУБКА ДИМИТРОВА СТАНИЛОВА ТАНЯ ПЕЙЧЕВА МАНЕВА ПАВЛИНА МИХАЙЛОВА ДЕЛЧЕВА ЯНКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА ПЕНКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА РУСКА ЖЕЛЕВА НЯГОЛОВА ПАВЛИНА ДИМОВА СТАНЧЕВА АНГЕЛ ИВАНОВ СЛАВОВ СТОЙКА ХРИСТОВА КОЛЕВА МАНОЛ ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ СТОЯН ПЕНЕВ ТОНЕВ ЙОРДАН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ КРАСИНА СТАНИМИРОВА КОТЕВА СТЕФКА СТОЙЧЕВА АПОСТОЛОВА ТАНЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА РОСИЦА СТОЙЧЕВА ТАНЕВА ГЕРГАНА СТОЕВА ДОБРЕВА…

Още по темата

Документи 2019/2020г.

[1]. Свободни места към м. Септември 2019г.[2]. Учебна програма за втори учебен срок (2019/2020). [3]. Учебна програма, първи учебен срок. [4]. Заповед РД-06-549 утвърден реализиран ДПП в VIII клас за учебната 2019/2020 година.[5]. Училищен учебен план[6]. Годишен план за дейността[7]. Заповед № 606[8]. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СУ П.К. ЯВОРОВ[9]. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ[10]. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ[11]. Спортен календар[12]. Училищна програма за повишаване качеството на образование[13]. Целодневна организация[14]. Отчет данни по ЕБК за изпълнение на бюджета и решение на ОС  

Още по темата

Нормативни документи

Списък с актуални документи [1]. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование [2]. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава[3]. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити[4]. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити[5]. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности[6]. Издаване на диплома за средно образование [7]. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища[8]. Издаване на удостоверение за завършено задължително…

Още по темата

Достъп до обществена информация

1. СУ „П. К. ЯВОРОВ“ – ЧИРПАН, ГР. ЧИРПАН ПК:6200, ОБЛ. СТАРА ЗАГАРА, УЛ. „П. К. ЯВОРОВ“ № 6, souchirpan@abv.bg тел: 0416 93455 работно време на канцеларията за административно обслужване: 8:30 – 12:00 и от 12:30 – 17:00 часа. [1]. Годишен отчет за работата по ЗДОИ за 2020г. [2]. Годишен отчет за работата по ЗДОИ (2019), откази и причини.  [3]. Годишен отчет достъп до обществена информация 2018г. [4]. Бланка – образец на заявление за достъп до обществена информация; [5]. Бланка – Искане на информация от обществения сектор за повторно използване;…

Още по темата

Документи 2018 – 2019г.

Документи 2018 – 2019г. [1]. Утвърден план-бюджет 2019 календарна година. [2]. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2018 И РЕШЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ[3]. РАЗПИСАНИЕ УЧЕБНА ПРОГРАМА ВТОРИ СРОК [4]. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА СУ П.К ЯВОРОВ[5]. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СУ П.К. ЯВОРОВ[6]. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ[7]. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩAВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ[8]. РАЗМЕР НА СТИПЕНДИИ ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК[9]. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ I – XII. КЛАС И РАЗПИСАНИЕ НА ГРУПИТЕ В ЦОУД ЗА УЧЕНИЦИ 1-4 КЛАС[10]. СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ПОЛУЧАВАЩИ СТИПЕНДИИ 1-ВИ СРОК[11]. СПОРТЕН КАЛЕНДАР[12]. УЧИЛИЩЕН…

Още по темата

Твоят час (документи)

[1]. Заповед №47/16. ОКТ., 2017г. (последвай линка за визуализиране или сваляне на документа) [2]. Анкетни карти: [2.1]. Антони Ташев [antoni_tashev.pdf][2.2]. Християна Начкова [hristiana_nachkova.pdf][2.3]. Мария Иванова [maria_ivanova.pdf][2.4]. Паулина Пенева [paulina_peneva.pdf][2.5]. Пенко Стефанов [penko_stefanov.pdf][2.6]. Ралица Бахарева [ralica_bahareva.pdf][2.7]. Росица Атанасова [rosina_atanasova.pdf][2.8]. Станимира Неделчева [stanimira_nedelcheva.pdf][2.8]. Тодор Вълчев [todor_valchev.pdf]

Още по темата