Документи 2021/2022 учебна година

[1]. Годишен План За Дейността На СУ П.К. Яворов За 2021-2022 [2]. План за обучението по безопастност на движението по пърищата [3]. Реализиран прием 2021-2022г. [4]. Спортен Календар [5]. Училищна Програма За Целодневна Организация На Учебния Ден[6]. Училищна програма за повишаване на качеството на образованието в СУ П. К. Яворов [docs_21_quality] [7]. Училищен учебен план за учебната 2021/2022г.[8]. Справка за Свободни места за ученици по паралелки за учебната 2021/2022г.[9]. Седмичното Учебно Разписание за Първи срок на учебната 2021-2022 година[10]. Протокол № 45 / 8. Сеп. 2021г. За оценка на седмичното…

Още по темата

Училищни учебни планове за учебната 2021/2022г.

Училищен учебен план за Първи – дванадесети клас Утвърдени на заседание на Педагогическия съвет, протокол № 11 / 30. 08. 2021г.Съгласуван с Обществен съвет на училището, протокол № 10 / 30. 08. 2021г.Утвърден със заповед на Директора № 416 / 30. 08. 2021г.

Още по темата

Годишен отчет за работата по ЗДОИ за 2020г.

годишен очет на работата по ЗДОИ СУ "Пейо Крачолов Яворов" - гр. Чирпан

Администрацията СУ “Пейо Крачолов Яворов” – гр. Чирпан представя годишен очет на работата по Закона за Достъп до Обществена Информация. Не са констатирани нарушения и жалби по предоставяне на ДОИ за календарната 2020 година. Пълен текст може да откриете в документа по-долу.

Още по темата

Седмични разписания II срок 2020/21г.

Седмични разписанияСУ “П. К. Яворов” – гр. ЧирпанII срок на учебната 2020/21 година Седмично разписание – начален етап (1-4. клас) Седмично разписание на учебните занимания в ЦОУД (1-4. клас) Седмично разписание – среден курс (5. – 7. клас) Седмично разписание – гимназиален курс (8. – 12. клас)

Още по темата

Документи 2020/2021г.

Документи 2020/2021 учебна година [1]. Стратегия за развитие на СУ Пейо Крачолов Яворов – гр. Чирпан за 2021-2025г. Утвърден на педагогически съвет № 6 от 16. Фев. 2021г.  [2]. Спортен календар (2-ОКТ-2020) [3]. Прогрaмa зa пpeдocтавяне на равни възможности (2-ОКТ-2020) [4]. Годишен план за дейността (2-ОКТ-2020) [5]. Заповед за утвърждаване на плана за реализация на държавен план-прием (2-ОКТ-2020) [6]. Прогрaмa зa повишаване на качеството на образованието (2-ОКТ-2020) [7]. Програма за целодневна организация на учебния ден (2-ОКТ-2020) [8]. Училищни учебни планове (25-Сеп-2020) [9]. Протокол за оценка на седмичното разписание (25-Сеп-2020) [10].…

Още по темата

Учители за учебната 2019/2020 година

ТРИФОН НАЙДЕНОВ ЙОРДАНОВ ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА АНТОАНЕТА МАНЕВА ПАУНОВА ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ ДОБРИНКА ТЕНЕВА ДИМИТРОВА ДИМИТРИНКА ПЕТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА ЕЛЕНА СТОЯНОВА ИВАНОВА ПЕТЯ ДОНЕВА НИКОЛОВА НЕДКА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА ЛЮБИМКА МИРОСЛАВОВА СТАЙКОВА СТОЯНКА АТАНАСОВА ТЪРГОВА ДИМКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА ХУБКА ДИМИТРОВА СТАНИЛОВА ТАНЯ ПЕЙЧЕВА МАНЕВА ПАВЛИНА МИХАЙЛОВА ДЕЛЧЕВА ЯНКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА ПЕНКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА РУСКА ЖЕЛЕВА НЯГОЛОВА ПАВЛИНА ДИМОВА СТАНЧЕВА АНГЕЛ ИВАНОВ СЛАВОВ СТОЙКА ХРИСТОВА КОЛЕВА МАНОЛ ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ СТОЯН ПЕНЕВ ТОНЕВ ЙОРДАН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ КРАСИНА СТАНИМИРОВА КОТЕВА СТЕФКА СТОЙЧЕВА АПОСТОЛОВА ТАНЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА РОСИЦА СТОЙЧЕВА ТАНЕВА ГЕРГАНА СТОЕВА ДОБРЕВА…

Още по темата