Профил на купувача

Възлагане на ОП (internal-rules_DEPUTE.pdf) Настоящите правила уреждат: 1. подготовката и организацията на провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП); 2. подготовката и организацията на възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, вкл. реда за получаване, разглеждане и оценка на офертите; 3. реда за осъществяване на контрол по изпълнението на договорите за обществени поръчки; 5. реда за съставяне и съхранение на досиета за обществени поръчки.   Поддръжка на профила на купувача (internal-rules_SERVICE.pdf) Настоящите вътрешни правила уреждат създаването и поддържането на профил на купувача, който…

Още по темата