Бюджет 2022г.

[1]. Бюджет – утвърден начален план за 2022г.
[2]. Отчет изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2022г.
[3]. Изпълнение на бюджета към шестмесечие
[4]. Изпълнение на бюджета към 30.09.2022
[5]. Изпълнение на бюджет 2022г. – годишен отчет на изпълнението на бюджета на училището