Документи 2021/2022 учебна година

[1]. Годишен План За Дейността На СУ П.К. Яворов За 2021-2022 [2]. План за обучението по безопастност на движението по пърищата [3]. Реализиран прием 2021-2022г. [4]. Спортен Календар [5]. Училищна Програма За Целодневна Организация На Учебния Ден[6]. Училищна програма за повишаване на качеството на образованието в СУ П. К. Яворов [docs_21_quality] [7]. Училищен учебен план за учебната 2021/2022г.[8]. Справка за Свободни места за ученици по паралелки за учебната 2021/2022г.[9]. Седмичното Учебно Разписание за Първи срок на учебната 2021-2022 година[10]. Протокол № 45 / 8. Сеп. 2021г. За оценка на седмичното…

Още по темата

Училищни учебни планове за учебната 2021/2022г.

Училищен учебен план за Първи – дванадесети клас Утвърдени на заседание на Педагогическия съвет, протокол № 11 / 30. 08. 2021г.Съгласуван с Обществен съвет на училището, протокол № 10 / 30. 08. 2021г.Утвърден със заповед на Директора № 416 / 30. 08. 2021г.

Още по темата