Училищни учебни планове за учебната 2021/2022г.

Училищен учебен план

за Първи – дванадесети клас

Утвърдени на заседание на Педагогическия съвет, протокол № 11 / 30. 08. 2021г.
Съгласуван с Обществен съвет на училището, протокол № 10 / 30. 08. 2021г.
Утвърден със заповед на Директора № 416 / 30. 08. 2021г.

PDF Loading...