Документи 2016-2017г.

[1]. Правилник за устройството и дейността на СУ “П. К. ЯВОРОВ” гр.Чирпан 
[2]. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА на СУ “П. К. ЯВОРОВ” гр.Чирпан
[3]. Програма за превенция на ранното напускане на училище
[4]. Програма равни възможности
[5]. Спортни дейности
[6]. Стратегия 2016
[7]. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 1 клас
[8]. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 5 клас
[9]. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН СЛЕД 7 КЛАС
[10].УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН СЛЕД 8 клас
[11].Училищна програма за целодневна организация на учебния ден
[12].ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ