Документи 2018 – 2019г.

Документи 2018 – 2019г.

[1]. Утвърден план-бюджет 2019 календарна година
[2]. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2018 И РЕШЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
[3]. РАЗПИСАНИЕ УЧЕБНА ПРОГРАМА ВТОРИ СРОК
[4]. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА СУ П.К ЯВОРОВ
[5]. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СУ П.К. ЯВОРОВ
[6]. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
[7]. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩAВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ
[8]. РАЗМЕР НА СТИПЕНДИИ ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК
[9]. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ I – XII. КЛАС И РАЗПИСАНИЕ НА ГРУПИТЕ В ЦОУД ЗА УЧЕНИЦИ 1-4 КЛАС
[10]. СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ПОЛУЧАВАЩИ СТИПЕНДИИ 1-ВИ СРОК
[11]. СПОРТЕН КАЛЕНДАР
[12]. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 1 КЛАС
[13].УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 2 КЛАС
[14].УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 3 КЛАС
[15].УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 5 КЛАС
[16].УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 6 КЛАС
[17].УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 7 КЛАС
[18].УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 8 КЛАС
[19].УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 9 КЛАС
[20].УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
[21]. Обявление за предложения за доставки по схемите “Училищно мляко” и “Училищен плод”
[22]. Заповед училищен плод и училищно мляко