Профил на купувача

Възлагане на ОП (internal-rules_DEPUTE.pdf)

Настоящите правила уреждат:

1. подготовката и организацията на провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП);

2. подготовката и организацията на възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, вкл. реда за получаване, разглеждане и оценка на офертите;

3. реда за осъществяване на контрол по изпълнението на договорите за обществени поръчки;

5. реда за съставяне и съхранение на досиета за обществени поръчки.

 

Поддръжка на профила на купувача (internal-rules_SERVICE.pdf)

Настоящите вътрешни правила уреждат създаването и поддържането на профил на купувача, който представлява обособена част от електронната страница на училището или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност.